OLASILIK ve İSTATİSTİK
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 2
Uygulama 2
Olasılık ve İstatistik 0252062 4 5 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Uygulamalı Matematik Anablilm Dalı Başkanlığı
Dersin İçeriği İstatistiğin tanımı,çeşitleri ve kullanım alanları/ Değişkenler,Grafikler ve Frekans Dağılımları/ Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi/ Ortalamalar/ Değişkenlik ölçüleri/ Olasılık Teorisi:Koşullu olasılık/ Çarpma Kuralı/ Bağımlı ve Bağımsız Olaylar/ Bayes Kuralı/ Uygulamalar/ Rasgele Değişken/ Olasılık Fonksiyonu/ Dağılım Fonksiyonu/ Beklenen Değer/ Varians ve Standart Sapma/ Sürekli Rasgele Değişken/Kesikli Dağılımlar/ Sürekli Dağılımlar
Dersin Amaçları
 1. Güçlü bir matematik alt yapısını kazandırmak
 2. İnsan zihninin doğal yetilerinin sonucu yaptığı işlemleri sistematik bir düzene oturtulması
 3. Deneysel yada gözlemsel olarak elde edilen verilerin toplanması, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
 4. Matematik ile mühendislik ve sosyal bilimler arasındaki güçlü ilişkiyi özümsetebilme
 5. Takım halinde çalışma yeteneğini geliştirebilme
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Model oluşturmada verileri toplama becerisi
 2. Toplanan verileri düzenleme ve değerlendirme bilgisi
 3. İstatistiksel tekniklerle elde edilen sonuçlara göre tedbir alma ve gerekli düzenlemeleri yapabilme
 4. Temel bilgileri aldıktan sonra ilgileneceği konuya kolaylıkla intibak edebilme becerisi
 5. Takım çalışmalarına kolaylıkla katılabilme becerisi
 6. Teorik ve istatistiksel tekniklerle problemi çözebilme becerisi
Dersin Kitapları / Notları
 1. İ.Sezginman,Olasılık Teori ve Problemler, EğitimYayınları,1995,İstanbul
 2. F.K.Gülçür,İstatistik Araştırma Metodları,İÜ Fen Fak. Yayını,1973
 3. Ö.Serper, Uygulamalı İstatistik 1-2, Filiz Kitabevi,1993,İst.
 4. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. J.S.Milton,J.C.Arnold,Introduction to Probability and Statistics,McGraw-Hill,1995
 2. Süeda Moralı,İstatistik Teorisine Giriş, T.C İTÜ Kütüphanesi,1973
 3. J.S.Milton,J.C.Arnold,Introduction to Probability and Statistics,McGraw-Hill,1995
 4. Süeda Moralı,İstatistik Teorisine Giriş, T.C İTÜ Kütüphanesi,1973
 5. Bener,A.,Matematiksel İstatistik,İst,1992
 6. C.Cerit, M.Yüksel, Olasılık,İst,1993
 7. YTÜ Merkez Kütaphanesindeki ilgili Eserler
Ön Koşul Dersleri Yok
Ön Koşul Konuları Temel Matematik bilgisi, Programlama dili, Türev- İntegral bilgisi
Ödev ve Projeler Her konuya paralel ödevler verilerek öğrencinin dersi düzenli olarak izlemesi sağlanır.
Laboratuvar Deneyleri Yok
Bilgisayar Kullanımı Ödevler, uygulamalar ve teorik konular bilgisayar programlama ve internet ile desteklenmelidir.
Diğer Uygulamalar Kütüphane araştırması ve kaynak incelemesi, Data-Show, tepegöz kullanımı.
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 40
Kısa Sınavlar - -
Ödevler 5 10
Projeler - -
Dönem Ödevi 1 10
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 İstatistiğin tanımı,çeşitleri ve kullanım alanları
2 Değişkenler,Grafikler ve Frekans Dağılımları: Histogramlar ve Frekans tablolarını düzenlenmesi
3 Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi:Basit, Gruplanmış ve Sınıflanmıs Seriler
4 Ortalamalar: Hassas ve Hassas olmayan ortalamalar: Aritmetik, Harmonik, Kareli, Geometrik,Mod ,Medyan, Kuartil,Desil,Santil ve uygulamaları
5 Değişkenlik Ölçüleri:Ortalama Mutlak Sapma,Standart Sapma,Mulak ve Göreli Değişkenlik Katsayıları,Charlier Kontrolu Momentler,Simetri ve Sivrilik Ölçüleri,Çarpıklık , Basıklık
6 Olasılık Teorisi:İstatistiksel tanımı ve temel kavramlar:olasılık Postülatları, Olasılık Uzayı
7 Koşullu olasılık , Çarpma Kuralı,Bağımlı ve Bağımsız Olaylar, Bayes Kuralı,Uyg.
8 1. Yıl iç sınavı
9 Rasgele Değişken,OlasılıkFonk,Dağılım Fonk,Beklenen Değer, Varians ve Standart Sapma, Sürekli Rasgele Değişken
10 Kesikli Dağılımlar:Kesikli Üniform, Bernoulli
11 Kesikli Dağılımlar:Binom,Poisson, Hipergeometrik dağımları
12 Sürekli Dağılımlar: Sürekli Üniform, Cauchy
13 2. Yıl içi sınavı
14 Sürekli Dağılımlar: Normal, Üstel, Gamma, İki Boyutlu Normal Dağılımları ve uygulamaları
15 Sürekli Dağılımlar: Normal, Üstel, Gamma, İki Boyutlu Normal Dağılımları ve uygulamaları

Düzenleyenler Uygulamalı Matematik Anablilm Dalı Tarih 01.01.2007